આજે આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ નવા વાડજમાં આવેલા કૃષ્ણ મંદિરનાં