ગોંડલમાં ખુલ્લી છરી સાથે આતંક મચાવનાર આરોપીઓનું પોલીસે કાઢ્યું સરઘસ