માલદીવ મુદ્દે અમેરિકા બાદ હવે ભારતે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી ॥ Sandesh News

Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : https://twitter.com/sandeshnews For Updates on your Phone download our app from Playstore : https://goo.gl/2JaxRFLatest Videos