અરવલ્લીના ભૂતિયાગામે ભર શિયાળે પાણી માટે હાલાકી ॥ Sandesh News