સોમનાથ જિલ્લાના દુદાણા ગામે સ્કૂલ નજીક મહાકાય મગર ચઢી આવ્યો