પાલનપુર - અમદાવાદ હાઈવે પર દૂધનું ટેન્કર પલટ્યું, લોકો દૂધ પીતાં પડ્યા નજરે