જુનાગઢના ભેસાણ તાલુકાના રાણપુર ગામે અનોખું શિવ મંદિર