રાહુલ ગાંધી છે ચામાચીડિયા જેવા. તેમને વિકાસ નથી દેખાતો : CM